fbpx

Matkekeskus

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute osakonna matkekeskus loodi aprillis 2006. Keskus asub ajaloolises Puiestee tänava linnakus, milles esimese vabariigi ajal paiknes Tartu Ratsarügement ja nõukogude perioodil kaugpommitajate ja transpordilennuväe polgud.

Ülesanne

Matkekeskuse põhiülesanded on kaitseväe arvutipõhiste õppuste tagamine ning riigikaitse laia käsitlusega seotud ametkondade väljaõppe ning teadus- ja arendustegevuse toetamine. Kaitseväe väljaõppes on matkevahenditel üha suurem osatähtsus. Ükski matkesüsteem ei asenda küll täielikult tegelikku kogemust, kuid võimaldab siiski tõhusamat, kiiremat ja ohutumat väljaõpet. Keskusel on jätkuvalt erinevaid arenguülesandeid, sh tutvustada ja katsetada uusi matkesüsteeme ning arendada Kaitseväe väljaõpet matkesüsteemide kasutamise abil.

Matkekeskuses on kasutusel kaks matkesüsteemi. Konstruktiivne matkesüsteem JCATS ja virtuaalne matkesüsteem VBS2.

JCATS

Ühendväeliigi lahingumatkesüsteem JCATS (Joint Conflict And Tactical Simulation) aitab õpetada lahingujuhtimist ja staabiprotseduure.

Matkekeskus võimaldab arvutipõhiseid interaktiivseid matkesüsteeme kasutades toetada taktika- ja operatsioonitasandi ülemate ja staapide väljaõpet ning arendada Kaitseväe matkemodelleerimisvõimet (model and simulation capability). Keskuses saab matkida lahingujuhtimist ja kriisitõrjet erinevatel sõjatasanditel ning erinevates olukordades. USA päritolu matkesüsteemi JCATS kasutavad paljud riigid, sest see võimaldab integreerida erinevaid madalama ja kõrgema taseme matkesüsteeme.

JCATS on mõeldud eelkõige brigaadi- ja pataljonitaseme staapide väljaõppeks, mille tegevust matkitakse reaalajas saadava infoga. Kasutajaid õpetatakse enne operaatoritena arvuteid käsitsema ja juhtima virtuaalüksusi ning väljaõppe peamisteks sihtgruppideks on staabid.

Eesmärgid:

 • Toetada üksuste ülemate ja staapide õpetamist.
 • Tõsta üksuste koostöövõimekust teiste NATO liikmesriikidega.
 • Tõsta staapide operatiivplaneerimise võimekust ja analüütilist efektiivsust.
 • Toetada missioonieelse väljaõppe läbiviimist rahuoperatsioonideks.
 • Tõhustada rahvusvahelist koostööd.
 • Laiendada väljaõppe võimaluste ampluaad.

Võimalused:

 • Ühendoperatsioonide läbiharjutamine.
 • Staabiprotseduuride kinnistamine.
 • Otsuse vastuvõtmise protsessi modelleerimine.
 • Ajalooliste sündmuste analüüs ja läbi mängimine.
 • Operatiivplaneerimise toetamine.
 • Kaitsejõudude struktuuri ja varustuse hangete analüüsi toetamine.
 • Rahuoperatsioonide alase väljaõppe teostamine.
 • Regionaalsete õppuste korraldamine koostöös teiste Balti riikidega.
 • Sõjaväe kaasamise harjutamine tsiviil- hädaolukordade puhul.
 • Päästeoperatsioonide harjutamine.
 • Uute simulatsioonide testimine ja hindamine.
 • Interaktiivsete väljaõppevahendite koostamine.

VBS2

VBS2 (Virtual Battle Space Two) on Bohemia Interctive Australia (BIA) kompanii loodud interaktiivne 3D-matkesüsteem.

VBS2 on kasutusel paljude riikide relvajõududes, sealhulgas USAs, Austraalias, Inglismaal, Soomes, Rootsis, Poolas, Taanis, Hollandis jne. VBS2 abil saab matkida üksiksõdurist kuni kompaniitasemega õppusi.
Matkekeskuses on matkesüsteem VBS2 kasutusel alates 2009. aastast ning keskus on VBS2 abil toetanud luure- ja soomusüksuste, sihitamis-, sõjaväepolitsei- ning tulejuhtimisõppusi, samuti asümmeetrilise sõja kursust, planeerimisharjutusi, taktikalisi otsustusmänge jne. Veel on korraldatud erinevaid õppusid koostöös politsei- ja demineerimisüksustega.

VBS2 kasutamine matkekeskuses:

 • spetsialistide väljaõpe
 • meeskondade, jagude ja rühmade väljaõpe
 • planeerimis- ja otsustusharjutused
 • õppetöö mitmekesistamine
 • vastase imiteerimine,
 • õppematerjalide loomine

KVÜÕA matkekeskus
Raatuse 110, Tartu
Telefon: 717 6451
Fax: 717 6411