fbpx

Õppeosakond

Õppeosakond vastutab KVÜÕAs õppetöö läbiviimise ning selle kvaliteedi eest. Õppeosakonna koosseisu kuulub neli õppetooli ning kaitseväe Keelekeskus ja planeerimisjaoskond. Õppetoolide tegevuse ühine eesmärk on koostöös Kõrgema Sõjakooliga koolitada kompetentseid sõjaväelisi juhte – anda neile teoreetilised teadmised ja praktilised oskused nooremohvitseri ametikohal teenimiseks erinevates kaitseväe väeliikides ehk oskused oma alluvate juhtimiseks, õpetamiseks, hindamiseks ja hoiakute kujundamiseks.

Taktika õppetool

Taktika õppetool on õppeosakonna suurim osa ja selles töötavad õppejõududena kaadrikaitseväelased. Paljud neist on KVÜÕA vilistlased, omavad missioonikogemust rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel ja kriisikolletes ning on ennast täiendanud erinevates Euroopa ning Ameerika sõjaväelistes õppeasutustes. Taktika õppetooli poolt õpetatakse eelkõige sõjaväelisi aineid: kaitseväe erinevate juhtimistasandite struktuuri ja ülesandeid, taktikat, relvastust, väljaõppe korraldamist ja selle kontrollimist, samuti erialase spetsialiseerumisega seotud aineid.

Loodus- ja täppisteaduste õppetool

Loodus- ja täppisteaduste õppetooli õppejõud õpetavad tulevastele ohvitseridele matemaatikat, füüsikat, andmeanalüüsi ja sõjatehnoloogiat – teadmisi, mis on ühelt poolt vajalikud igapäevases teenistuses ning arendavad teiselt poolt loogilist ja süsteemset mõtlemist ning seoste nägemise oskust.

Sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetool

Sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetooli põhiülesandeks on õppe- ning teadus- ja arendustöö korraldamine pedagoogika ja juhtimise alal ning nendega seotud sotsiaalteadustes.

Sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetooli õppejõud õpetavad aineid,  mis annavad tulevastele ohvitseridele oskused korraldada õppetööd, aitavad neil mõista oma rolli juhi ja kodanikuühiskonna liikmena ning arendavad oskust hinnata teaduslikke, ühiskondlikke, õiguslikke ja eetilisi tõekspidamisi, arvestades erinevate hoiakute ja tegevuste mõjuga Kaitseväele ja ühiskonnale.

Strateegia ja sõjaajaloo õppetool

Strateegia õppetooli õppejõudude poolt läbi viidav õppetöö on suunatud julgeolekupoliitika, kaitsestrateegia, maailma- ja Eesti sõjaajaloo õpetamisele. Lisaks õppetööle tehakse strateegia õppetoolis ka uurimis- ja teadustööd sõjaajaloo, sõjakunsti ning julgeolekupoliitika vallas. See on suunatud Eesti sõjaajaloos  väheuuritud sündmuste käsitlemisele, erinevate konfliktide ja sõdade süstemaatilisele uurimisele (eesmärgiga luua alused Eesti oma sõjateadusele ning sõjalise mõtlemise arengule) ning kaasajal maailmas arenevate sündmuste paremale mõistmisele.

Planeerimisjaoskond

Planeerimisjaoskond koostab üliõpilaste igapäevased tunniplaanid lähtuvalt õppekavast, akadeemilisest kalendrist ning väljaõppeplaanist. Ühtlasi on planeerimisjaoskond struktuuriallüksus, mille eestvedamisel toimub õppetööd reguleerivate eeskirjade koostamine ja ajakohastamine, õppetulemuste haldamine ning erinevate õppetööd puudutavate dokumentide väljastamine. Planeerimisjaoskond korraldab selliseid õppeasutuse olulisemaid tegevusi nagu sisseastumiskatsed, lõputööde kaitsmised jne.