fbpx

Kaitseväe Akadeemia allüksused

Akadeemia koosneb järgmistest allüksustest:

1) rakendusuuringute osakond;
2) sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus;
3) toetusteenuste osakond;
4) õppeosakond;
5) õppurkorpus;
6) ülema administratsioon.

Akadeemia allüksust juhib allüksuse juht, kes allub vahetult akadeemia ülemale.

Akadeemia allüksus tegutseb põhimääruse alusel, mille kinnitab akadeemia ülem.

Akadeemia allüksuste ülesanded

(1) Rakendusuuringute osakond korraldab ja koordineerib riigikaitselist teadus- ja arendustegevust kaitseväe väevõimete arendamiseks.

(2) Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus korraldab sõja- ja katastroofimeditsiini õpet akadeemias ja akadeemia koostööpartneritele, osutab tervishoiuteenust ning tegeleb teadus- ja arendustegevusega meditsiinivaldkonnas.

(3) Toetusteenuste osakond korraldab akadeemia personalitööd, finantsteenistust, asjaajamist, side- ja infotehnoloogilist teenindamist ja julgeolekualast tegevust. Osakond pakub õppevara, transpordi, muuseumi ning raamatukogu teenust ning haldab ja hangib akadeemia tegevuseks vajalikke varasid ja varusid.

(4) Õppeosakond korraldab tasemeõpet ja täienduskoolitust ning tegeleb teadus- ja arendustegevusega õppetöös ja sõjateaduses.

(5) Õppurkorpuse ülesanne on osalemine õppetöös vastavalt õppekavadele ja õppekorralduslikele eeskirjadele.

(6) Ülema administratsioon toetab akadeemia ülemat tööorganina akadeemia juhtimise planeerimisel, kontrollimisel, aruandlusel ning korraldab protokolliteenust ja kommunikatsiooni- ja turundustegevust.

Ülema administratsiooni juhib ülema asetäitja, kes:

1) tagab akadeemia ülemale otsuste tegemiseks vajaliku teabe ja kavandab ülema määratud akadeemiaülesed tegevused;

2) korraldab akadeemiale määratud sõjalise riigikaitse ülesannete ettevalmistamist ja elluviimist. 

Rektoraat

(1) Akadeemia ülema nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad akadeemia allüksuste juhid ja teised akadeemia ülema nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu kinnitab akadeemia ülem käskkirjaga.

(2) Rektoraadi tööd juhib akadeemia ülem.