fbpx

Üldinfo ja kontaktid

akrediteeritud_3

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool. Kaitseväe korralduse seaduse järgi on KVÜÕA Kaitseväe struktuuriüksus ning samal ajal kõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses. KVÜÕA on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendaja Eesti Vabariigis ning teeb koostööd erinevate partneritega nii Eestist kui välisriikidest.

KVÜÕA juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust rahvusvahelistele nõuetele kinnitab see, et Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on KVÜÕA akrediteerinud aastani 2021. EKKA hindamisotsused ja aruanded.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem
kolonel Enno Mõts
717 6101 oppeasutused[at]mil.ee
Õppeosakonna juhataja
Pr Nele Rand
717 6301 nele.rand[at]mil.ee
Õppeosakonna planeerimisjaoskond ja info sisseastujale (Kõrgem Sõjakool) 717 6304 sojakool[at]mil.ee
Õppeosakonna planeerimisjaoskonna ülem
kolonelleitnant Janek Rannamägi
717 6302 janek.rannamagi[at]mil.ee
Taktika õppetooli ülem
kolonelleitnant Tarmo Metsa
tarmo.metsa[at]mil.ee
Sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetooli ülem
kolonelleitnant Antek Kasemaa
717 6331 antek.kasemaa[at]mil.ee
Loodus- ja täppisteaduste õppetooli ülem
kolonelleitnant Veljo Raide
veljo.raide[at]mil.ee
Strateegia ja sõjaajaloo õppetooli ülem
kolonel Risto Lumi
717 6354 risto.lumi[at]mil.ee
Kantselei ja üldinfo 717 6110 oppeasutused[at]mil.ee
Meedia- ja turundusgrupi ülem
kapten Kristjan Kostabi

Turundusspetsialist
Annett Kreitsman

717 6191
5203180

717 6192
510 0231

kristjan.kostabi[at]mil.ee

annett.kreitsman[at]mil.ee

Kõrgema Sõjakooli ülem
kolonelleitnant Erkki Roosnurm
717 6201 erkki.roosnurm[at]mil.ee
Kõrgema Sõjakooli veebel
staabiveebel Andri Harkmann
717 6202 andri.harkmann[at]mil.ee
Kõrgema Sõjakooli kadetikogu (üliõpilasesinduse) esimees
kadettveebel Lauri Laapas
ksk.kadetikogu[at]mil.ee
Lahingukool 717 6376 kvlk[at]mil.ee
Sisseastujale (Lahingukool) 717 6376 kvlk[at]mil.ee
Lahingukooli ülema ülesannetes
major Veiko Koppel
717 6371 veiko.koppel[at]mil.ee
Täiendusõppe keskus
kolonelleitnant Avo Veske
717 6361 avo.veske[at]mil.ee
Kaitseväe keelekeskus
Pr Maia Boltovsky
maia.boltovsky[at]mil.ee
Rakendusuuringute keskuse ülem
kolonelleitnant Raul Järviste
717 6401 raul.jarviste[at]mil.ee
Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülema asetäitja
major Helena Roon
717 6472 kvyoa.meditsiin[at]mil.ee

Postiaadress: KVÜÕA, Riia 12, 51010 TARTU
Asukohakood: 0795
Reg. Nr: 70 00 86 41
Arvelduskonto: 10220004799019

Registrisse kandmise kuupäev: 23.03.1999
Asutuse moodustamise kuupäev: 17.03.1998
Moodustamisakti nimetus, number, kuupäev: Vabariigi Valitsuse 17.03.1998.a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine”
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Kaitseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70 00 45 02