fbpx

KAASTÖÖ JUHEND

Toimetus võtab vastu üksnes elektrooniliselt ning Microsoft Wordi või RTFi formaadis esitatud artikleid, mis vastavad kaastööle kehtestatud üldnõuetele (vt allpool) ning kaastöö vormistamise juhendile.

Kaastööd tuleb saata e-postiga aadressil publikatsioonid[at]mil.ee (toimetus) või andres.saumets[at]mil.ee (peatoimetaja).

Kaastöö esitatakse eelretsenseerimiseks (vt retsensendi hinnangulehte) ning kaastöö avaldamine sõltub retsensentide arvamustest, sobivusest vastavasse numbrisse ja toimetuse valikust. Autorile vahendatakse põhjendatud parandus- või muudatusettepanekud. Autoril on õigus keelduda muudatuste tegemisest – sel juhul otsustab toimetus, kas kaastöö ilmub või mitte.

Avaldamiseks esitatud kaastööle kehtivad järgmised üldnõuded:

  • ära tuleb märkida kõik kaasautorid;
  • kaastöös esitatud teiste autorite seisukohtadele, probleemipüstitustele, kogutud andmetele jms on viidanud vastavalt akadeemilisele tavale ning teiste autorite teoseid on refereeritud või tsiteeritud vajalikus mahus nii, et refereeritava või tsiteeritava kirjutise kui terviku mõte oleks õigesti edastatud;
  • kaastöö ei riku ühegi teise isiku õigusi ega sisalda andmeid, mille avaldamine oleks õigusaktidega keelatud;
  • kaastööd pole üldjuhul varem avaldatud ja seda ei ole esitatud avaldamiseks üheski vormis, v.a avaldamine akadeemilise kraadi või diplomi taotlemiseks esitatud tööna, ettekandena, ettekandeteesidena või loenguna. Erandkorras võib avaldada juba publitseeritud kaastööd (nt tõlketekstina), sel puhul tuleb viidata varasemale avaldamisele ning järgida kõiki avaldamisega seotud õiguslikke nüansse;
  • eestikeelse artikli puhul tuleb autoril lisada ingliskeelne kokkuvõte, võõrkeelse artikli puhul eestikeelne kokkuvõte (soovitatav maht 1–3 lk);
  • kaastöö vastavuse eest üld- ja vormistusnõuetele vastutab selle autor. Toimetusel on õigus enne eelretsenseerimisele suunamist lükata tagasi kaastööd, mis ei vasta esitatud nõuetele;
  • eelretsenseerimisel heaks kiidetud ja toimetamise läbinud kaastöö avaldatakse nii KVÜÕA teadusajakirja trüki- kui ka võrguväljaandes, elektrooniline tekst võidakse lisada täistekstiandmebaasidesse;
  • kui pole kokku lepitud teisiti, on kaastöö autoril on õigus oma kaastööd – samuti olulises osas sellel põhinevaid kirjutisi – avaldada ja levitada mis tahes viisil, kuid tingimusel, et on ära märgitud varasem avaldamine KVÜÕA teadusajakirjas;
  • kaastöö autor saab pärast KVÜÕA teadusajakirja trükist ilmumist kolm trükieksemplari, samuti õiguse kasutada võrguväljaandes ilmunud pdf-faili.