fbpx

Publikatsioonid

Sõjateadlane (aastani 2015 “KVÜÕA toimetised”) on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga eelretsenseeritav teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi. Sõjateadlase eesmärgiks on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke allikmaterjale ning teisi sõjateaduslikke kirjutisi, mis käsitlevad kaitsealase teadus- ja arendustegevuse põhivaldkondi (riigikaitsestrateegia, julgeoleku- ja riigikaitsepoliitika, ressursihaldus, taktika ja operatsioonanalüüs, sõjaajalugu, sõjaväeline juhtimine ja eestvedamine, militaartehnoloogia jm).

Ajakirjal on alates 2006. aastast rahvusvaheline toimetus ja kolleegium, kuhu kuuluvad sõjandusega erineval viisil seotud Eesti ja välisriikide teadlased ja sõjaväelased. Sõjateadlane ei ole pelgalt ühes riigikaitselises institutsioonis – Eesti kaitseväes ja selle õppeasutuses – tehtava teadustöö väljundiks, vaid on avatud sõjateaduslikuks kaastööks ka teistele Eesti ja välismaa autoritele. Sõjateadusliku väljaandena on Sõjateadlane suunatud eelkõige tegev- ja reservväelastele ning teistele riigikaitsega seotud isikutele, ent ka sõjateaduslikest ja julgeolekupoliitilistest teemakäsitlustest huvituvatele lugejatele.

Sõjateadus hõlmab kõige üldisemas tähenduses kõiki neid inimtegevuse valdkondi, mis on seotud nii riigi igakülgse ettevalmistamisega riigikaitseliseks tegevuseks kui ka kõikvõimalike sõjaliste ja sõjaväliste operatsioonidega tänapäevases, uute ohtudega maailmas. Seega on Sõjateadlane teerajaja väga laias riigikaitseliste uurimisteemade ringis ja saab oma praegusel kujul anda mitmekülgse panuse sõjateaduse, riigikaitse ja julgeolekupoliitika arendamisele nii Eesti Vabariigis kui ka sellest väljaspool. Teadusajakirjana on Sõjateadlase roll olla argumenteeritud diskussioonide tanner nii riigikaitselistes kui ka julgeolekupoliitilistes küsimustes.