Teadus- ja arendustegevus

Võimelünkade leidmiseks ja nende kõrvaldamiseks on Kaitseväes tarvis eesmärgistatud teadus- ja arendustegevust, mis pakuks tuge teaduspõhisele võimearendusele. Dokumendi Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arenduspoliitika 2014–2022 järgi on KVÜÕA sõjateaduse keskus. KVÜÕA-l on peavastutus oluliste teadus- ja arendusalaste üldpädevuste (operatsioonianalüüs, eestvedamine, ressursihaldus ja tehnoloogia) süsteemse arendamise eest ning toetav roll riigikaitsestrateegia ja -poliitika ning sõjaajaloo valdkonna arendamisel.

Teadustöö arendamiseks KVÜÕA-s, kaitsevaldkonnas laiemalt ning koostöö edendamiseks tsiviil- ja militaarteadlaste vahel on KVÜÕA-s loodud rakendusuuringute keskus, mille põhiülesandeks on kaitsestruktuuride arengu ja riigikaitse tugevdamisega seotud probleemidele teaduslikult argumenteeritud lahenduste leidmine. Alates 2016. aastast on sõjateadus ja -tehnoloogia Eesti teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelus nimetatud iseseisva teadusvaldkonnana.

Selleks et toetada teadustööd KVÜÕA-s, hakati 2003. aastal välja andma teadusajakirja “KVÜÕA toimetised”, mis alates 2015. aastast kannab pealkirja Sõjateadlane (ingl k Estonian Journal of Military Studies). Sõjateadlane on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv, rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ja levikuga eelretsenseeritav teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi ning mille eesmärk on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi ning allikmaterjale.

Teadus- ja arendustegevuse eesmärgid KVÜÕA-s on:

  • koordineerida võimearendusega seotud kaitsealast teadus- ja arendustegevust;
  • viia ellu teadus- ja arendustegevust, eelkõige operatsioonianalüüsi, eestvedamise, ressursihalduse ja tehnoloogia valdkonnas, ning osaleda riigikaitsestrateegia ja -poliitika ning sõjaajaloo valdkonnas;
  • osaleda rahvusvahelises koostöös;
  • arendada Kaitseväe teadus- ja arenduspotentsiaali, sidudes omavahel teadustöö ja õppetegevuse ning õpetades tulevasi sõjateadlasi;
  • toetada koostöös ülikoolide ja kaitsetööstusettevõtetega sõjandusalast teadus- ja arendustegevust.