fbpx

Keelekeskus

KVÜÕA Kaitseväe keelekeskuse peamised tegevusvaldkonnad:

  • inglise keele ja teiste võõrkeelte intensiivkursuste korraldamine Eesti Vabariigi kaitseväelastele ja riigiametnikele;
  • eesti ja inglise keele, samuti teiste võõrkeelte õpetamine põhikursuse ja keskastmekursuse õppureile, samuti Balti Kaitsekolledži töötajatele;
  • metoodilise materjali koostamine ja ainekavaarendus;
  • eestikeelse sõjandusterminoloogia arendamine;
  • tõlketööd ja tekstide toimetamine sõjandusega seotud valdkondades;
  • kaitseväelaste ja riigiametnike keeleoskuse testimine, testide koostamine ja rahvusvaheline standardiseerimine vastavalt NATO leppele STANAG 6001.

Keelekeskuse eesmärgiks on õpetada ja populariseerida eeskätt eesti ning inglise keelt, et tagada kõrgharidusega ohvitseridele vajalik keeleoskus nii kõnes kui kirjas. Arendatakse ja õpetatakse ka eestikeelset sõjandusterminoloogiat. Inglise keele, samuti teiste võõrkeelte  oskus kõrgtasemel on riikidevahelise koostöö alus.

Keeleõpet tõhustatakse uute õppemeetodite (sh e-õppe) ning õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmise abil. Võõrkeele õpetamisse annavad olulise panuse keelekeskuses töötavad teistest riikidest pärit õpetajad. Sõjalise erialakeele õpetamine on lõimitud õppeasutuse teiste õppeainetega.

Kaitseväe keelekeskus korraldab erineva taseme keelekursusi Tartus, Tallinnas, Tapal, Võrus ja mujal. Lisaks üldkeele kursustele on oodatud Kaitseväe struktuuriüksuste ettepanekud ka erialakeele ja kindlale sihtgrupile mõeldud kursuste korraldamiseks.