Täiendusõpe

Täiendusõppekursustest võtavad osa eri väeosades teenistuses olevad tegevväelased. Õppimine ja enesetäiendamine on kaitseväeteenistuse lahutamatu osa olenemata auastmest.

Täiendusõppe keskus on KVÜÕA struktuuriüksus, mis korraldab kaitseväe töötajatele täienduskursusi.

Pataljoni staabiohvitseri kursuse (PSOK) eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, võimaldamaks kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning pataljoniülema otsuse vastuvõtmise toetamisel sõjaajal.

Brigaadi staabiohvitseride kursuse (BSOK) põhieesmärk on õpetada ohvitsere planeerima ja teostama sõjalisi operatsioone jalaväebrigaadi tasemel. Lisaeesmärgiks on valmistada vanemohvitsere ette õpinguteks Balti Kaitsekolledžis ühendoperatsioonide kursusel.

Kaitseväe keelekeskus korraldab erineva taseme inglise keele kursusi Tartus KVÜÕAs, Tapal 1. jalaväebrigaadis, Võrus Kuperjanovi jalaväepataljonis ja Tallinnas.

Sõja- ja katastroofimeditsiini keskus õpetab tegevväelasi, meedikutena töötavaid reservväelasi ja meditsiinitudengeid Tartus erinevatel kursustel.