fbpx

Raamatukogu kasutuseeskiri

KINNITATUD
KVÜÕA ülema
26.05.2016 käskkirjaga nr 40

KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE RAAMATUKOGU KASUTUSEESKIRI

1. Üldsätted
1.1.  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (edaspidi õppeasutus) raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutuseeskiri reguleerib raamatukogu teeninduse korraldust ning lugejate õigusi ja kohustusi.
1.2.  Raamatukogu tagab teeninduse õppeasutuse ja Balti Kaitsekolledži liikmeskonnale, tegevväelastele, Kaitseliidu Tartu maleva liikmetele ning õppeasutuse koostööpartneritele. Raamatukogu teavikuid võivad kohapeal lugemiseks kasutada kõik soovijad.

2. Lugejaks registreerimine
2.1. Lugejaks registreeritakse töötõendi, üliõpilaspileti või muu isikut tõendava dokumendi alusel.
2.2.  Integreeritud raamatukogusüsteemi Sierra (edaspidi raamatukogusüsteem Sierra) koostatakse lugejale elektrooniline lugejakaart, kuhu sisestatakse järgmised andmed: perekonna- ja eesnimi, isikukood, telefon, e-posti aadress, õppeasutus, kursus, teenistus- või töö- ja ametikoht.
2.3.  Lugeja kinnitab allkirjaga, et on nõus punktis 2.2. loetletud andmete sisestamisega raamatukogusüsteemi Sierra ning on tutvunud ja nõustub täitma raamatukogu kasutuseeskirja tingimusi. Kasutuseeskiri on kättesaadav raamatukogus ja õppeasutuse kodulehel www.ksk.edu.ee/raamatukogu.
2.4.  Punktis 2.2. nimetatud andmete muutumisel tuleb lugejal informeerida raamatukogu.
2.5.  Andmeid kasutatakse teenuste osutamiseks ning statistilise analüüsi tegemiseks, mille puhul andmeid ei seostata isikuga.
2.6.  Juurdepääs lugejate andmetele on ainult raamatukogu töötaja(te)l.
2.7.  Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

3. Teavikute kasutamine
3.1.  Raamatukogu teavikute ja andmebaaside kasutamine on tasuta.
3.2.  Kõik kojulaenutused, välja arvatud ajalehed, registreeritakse raamatukogusüsteemis Sierra. Ajalehtede kojulaenutused registreeritakse paberlugejakaardil, laenutuse kinnitab lugeja oma allkirjaga.
3.3.  Ühele lugejale laenutatakse korraga kuni 50 teavikut.
3.4.  Raamatuid, jätkväljaandeid ja käimasoleva aasta võõrkeelseid ajakirju laenutatakse 30 päevaks, käimasoleva aasta eestikeelseid ajakirju 14 päevaks, vanemate aastakäikude ajakirju ja õppekirjandust kuni 100 päevaks, ajalehti 4 päevaks (v.a sama päeva ajalehed).
3.5.  Õppeasutuse õppejõududele laenutatakse õppe- ja teadustööks vajalikku kirjandust kuni 180 päevaks.
3.6.  Õppeasutuse nõupidamiste ruumi laenutatakse teavikuid 365 päevaks.
3.7.  Õppeasutuse ja Balti Kaitsekolledži liikmeskonnale laenutatakse CDsid, DVDsid ja heliraamatuid 14 päevaks.
3.8.  Õppeasutuse liikmeskonnale laenutatakse e-lugereid 100 päevaks.
3.9.  Koostööpartneriteks olevate õppeasutuste õppejõududele ja õppuritele laenutatakse teavikuid 14 päevaks.
3.10. Juhtivbibliograafil on õigus teatmeteoste, sõnaraamatute ja suure nõudlusega teavikute laenutustähtaega lühendada.
3.11. Laenutusprogramm saadab automaatselt lugeja e-posti aadressile meeldetuletusi enne laenutustähtaja lõppemist ning peale tähtaja ületamist kokku viis korda. Meeldetuletusega on kaasas pikendamist või tagastamist vajavate teavikute nimekiri.
3.12. Nõudluse puudumisel saab laenutustähtaega pikendada nii interneti, e-posti, telefoni teel kui ka raamatukogus. Raamatukogu võimaldab lugejal internetis laenutustähtaega pikendada kuni kolm korda. Edasi saab pikendada vaid raamatukogutöötaja vahendusel.
3.13. Kui soovitud teavik on laenutatud teisele lugejale, saab lugeja panna end järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse järjekorras olevat lugejat e-posti või telefoni teel.
3.14. Koju ei laenutata lõpu- ja magistritöid, samuti arhiivkogus olevaid teavikuid.
3.15. Raamatukogust puuduvaid teavikuid ja artiklite koopiaid saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest Eesti raamatukogudest (v.a Tartu raamatukogud). Õppeasutuse õppejõududele ja õppuritele on teistest Eesti raamatukogudest tellimise teenus tasuta. Välismaa raamatukogudest tellimisel on võimalik kasutada Tartu Ülikooli Raamatukogu raamatukogudevahelise laenutuse teenust. Seejuures tuleb lugejal tasuda vastavalt Tartu Ülikooli Raamatukogu tasuliste teenuste hinnakirjale.
3.16. Töö- või teenistussuhte või õpingute lõppemisel tuleb tagastada raamatukogule kõik laenutatud teavikud, sõltumata laenutustähtajast.

4. Lugeja vastutus
4.1.  Lugeja vastutab kasutatava teaviku, seadme või muu vara säilimise eest ning on kohustatud õppeasutusele selle rikkumisega tekitatud kahju hüvitama.
4.2.  Teaviku kaotamisel tuleb see juhtivbibliograafiga kokkuleppel asendada sama  teavikuga või kui see ei ole võimalik, hüvitada teaviku väärtus ja töötlustasu juhtivbibliograafi määratud summas. Teaviku väärtuse määramise aluseks võetakse turuhind. Teaviku rikkumisel tuleb hüvitada teaviku köitmis- ja/või parandustööd.
4.3.  Kui lugeja kaotab või rikub raamatukogudevahelise laenutuse kaudu mõnest teisest raamatukogust tellitud teaviku, tuleb tal see hüvitada vastavalt selle raamatukogu kasutuseeskirjale.
4.4.  Kasutuseeskirja täitmisest tulenevad erimeelsused lahendab juhtivbibliograaf.
4.5.  Kaotatud või rikutud teaviku kahju hüvitamata jätmise korral ei saa lugeja tellida ja laenutada uusi teavikuid ega pikendada laenutatud teavikute tähtaega.
4.6.  Raamatukogu kasutuseeskirja eiramisel võib juhtivbibliograaf jätta lugeja väljaõppevahendite keskuse ülema nõusolekul ilma raamatukogu kasutamise õigusest kas ajutiselt või alaliselt.

5. Sisekord
5.1.  Raamatukogus on keelatud igasugune tegevus, mis häirib raamatukogu tööd ja teisi lugejaid.
5.2.  Lugemissaalis ei ole lubatud mobiiltelefoniga valjult rääkida.
5.3.  Teavikute kahjustamise vältimiseks ei ole lugejal lubatud raamatukogus süüa ega juua.
5.4.  Raamatukogu ei vastuta külastajate isiklike asjade eest.