fbpx

Õppejõule

Hea õppejõud!

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (KVÜÕA) tööle asununa olete sattunud ainulaadsesse keskkonda, kus põimuvad akadeemiline vabadus ja sõjaväeline kord. Selleks et tunneksite ennast taolises unikaalses ja väljakutseid esitavas keskkonnas võimalikult hästi, on KVÜÕA ellu kutsunud mitmeid tegevusi Teie kui õppejõu kohanemise ning arengu toetamiseks.

KVÜÕA on sõjaväelist kutse- ja kõrgharidust andev õppeasutus, mille eesmärk on ette valmistada professionaalseid, isamaaliselt kasvatatud ja demokraatlikke väärtuseid austavaid ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ja Kaitseliidule. Laiem eesmärk on anda ühiskonnale akadeemiliselt võimekaid inimesi, kes on võimelised panustama Eesti ühiskonna arengusse.

Kuna tegemist on sõjaväelist haridust andva õppeasutusega, on õpetamisel oluline arvestada nii akadeemilist külge kui kaitseväelase kutseeripära. Sellest lähtuvalt tähendab õpetamine KVÜÕAs muuhulgas ka tasakaalu leidmist kahe nimetatud poole vahel. Ühest küljest tuleb arendada õppuri akadeemilisi pädevusi, toetades tema võimet iseseisvalt ja vastutustundlikult omandada erialaseid teadmisi ja oskusi, mis tagaksid riigikaitse jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi. Teisest küljest tuleb tulevasele ohvitserile ja allohvitserile anda teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud selleks, et juhtida inimesi ka kõige keerukamates olukordades.

Kuna õppetöö kvaliteet sõltub ennekõike õppejõududest, on KVÜÕA üks olulisimaid tegevussuundi õppejõudude toetamine ja arendamine.

KVÜÕAs on õppejõudude põhilised enesearendamisvõimalused järgmised.

Mentorlus – uue õppejõu õpetamispädevuste arendamine kogemuste vahetamise, analüüsi ja dialoogi kaudu

Tunnivaatlus – õppetöö tõhustamine ja õppejõudude enesearendamine vastastikuse õppetöövaatluse ja sellest lähtuva kogemuste vahetamise kaudu

H.U.V.I. seminarid (Huvitav, Uus, Vajalik, Innustav) – vaatamata juba toimivatele õppejõu arengu toetavatele tegevustele, ilmnes vajadus arutada esilekerkivaid kiireid ja olulisi teemasid mitteformaalses keskkonnas. Selleks alustati 2015. aastal nn KäRu kohvipausidega, mis toimuvad iga kolmapäeva lõunapausi ajal ja milles osaleb sõltuvalt teemast keskmiselt 10-20 inimest.