Üldinfo ja kontaktid

akrediteeritud_3

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev, Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool. Kaitseväe korralduse seaduse järgi on KVÜÕA Kaitseväe struktuuriüksus ning samal ajal kõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses. KVÜÕA on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendaja Eesti Vabariigis ning teeb koostööd erinevate partneritega nii Eestist kui välisriikidest.

KVÜÕA juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust rahvusvahelistele nõuetele kinnitab see, et Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) on KVÜÕA akrediteerinud aastani 2021. EKKA hindamisotsused ja aruanded.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem
kolonel Enno Mõts
717 6101 oppeasutused[at]mil.ee
Õppeosakonna ülem
Pr Nele Rand
717 6301 nele.rand[at]mil.ee
Kantselei ja üldinfo 717 6110 oppeasutused[at]mil.ee
Õppeosakond ja info sisseastujale (Kõrgem Sõjakool) 717 6304 sojakool[at]mil.ee
Sisseastujale (Lahingukool) 717 6376 kvlk[at]mil.ee
Meedia- ja turundusgrupp
kapten Kristjan Kostabi
717 6191
520 3180
kristjan.kostabi[at]mil.ee
Kõrgema Sõjakooli ülem
major Erkki Roosnurm
717 6201 erkki.roosnurm[at]mil.ee
Kõrgema Sõjakooli veebel 717 6202
Kõrgema Sõjakooli kadetikogu (üliõpilasesinduse) esimees
kadettveebel Rainer Neemsalu
530 09775 ksk.kadetikogu[at]mil.ee
Lahingukool 717 6376 kvlk[at]mil.ee
Lahingukooli ülem
major Meelis Jõemaa
717 6371 meelis.joemaa[at]mil.ee
Taktika õppetooli ülem
kolonelleitnant Tarmo Metsa
tarmo.metsa[at]mil.ee
Sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetooli ülem
kolonelleitnant Antek Kasemaa
 717 6331 antek.kasemaa[at]mil.ee
Loodus ja täppisteaduste õppetooli ülem
kolonelleitnant Veljo Raide
veljo.raide[at]mil.ee
Strateegia ja sõjaajaloo õppetooli ülema ülesannetes
Hr Art Johanson
art.johanson[at]mil.ee
Kaitseväe keelekeskus
Pr Maia Boltovsky
maia.boltovsky[at]mil.ee
Rakendusuuringute keskuse ülem
kolonelleitnant Sten Allik
sten.allik[at]mil.ee
Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülem
kolonelleitnant Ahti Varblane
717 6471 kvyoa.meditsiin[at]mil.ee

Postiaadress: KVÜÕA, Riia 12, 51013 TARTU
Asukohakood: 0795
Reg. Nr: 70 00 86 41
Arvelduskonto: 10220004799019

Registrisse kandmise kuupäev: 23.03.1999
Asutuse moodustamise kuupäev: 17.03.1998
Moodustamisakti nimetus, number, kuupäev: Vabariigi Valitsuse 17.03.1998.a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine”
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Kaitseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70 00 45 02