Seminarid

Õppetöö ja selle planeerimine, aga ka õppimine ise kujutavad endast pidevat arenguprotsessi ning nõuavad seega igalt õppejõult enese kursishoidmist nüüdisaegsete õpetamismeetodite ja -võimalustega. Kõik ikka selleks, et säilitada oma professionaalsus õppejõuna, et õppurid saaksid kvaliteetse hariduse ja tulevaseks teenistuseks võimalikult hea ettevalmistuse.

Õppetöö käigus võib esile kerkida erinevaid probleeme ning tekkida vajadus nende üle koos arutleda ja lahendusi otsida. Just sel põhjusel ongi KVÜÕA õpetav koosseis ellu kutsunud seminarisarja „Õppejõult õppejõule“. Seminarid pakuvad võimalust jagada oma mõtteid, kuulata teiste kogemusi ja neist õppida ning seeläbi ennast arendada.

Õppeasutuses korraldatakse nii lühemaid (paaritunniseid) kui pikemaid (paaripäevaseid) seminare.

Lühemaid seminare korraldatakse kord kuus. Seminari võivad korraldada erinevatel õppemetoodilistel jt kooli arengu jaoks olulistel teemadel kõik õppejõud. Eesmärk on leida koos selline lahendus, mis toetab nii õppurite, õppejõudude kui ka õppeasutuse arengut.

Laiemate teemavaldkondade arutamiseks korraldatakse paar korda aastas õppejõududele kahepäevaseid väljasõiduseminare. Õppekavade arendamine (sh väljundipõhistele õppe- ja ainekavadele üleminek ning nende koostamine), õppeainete lõimimine, erinevate õppemeetodite kasutamine ja õppetöö tagasisidestamine on vaid mõningad teemad, mida nimetatud seminaride käigus on käsitletud.